در این آموزش تصمیم داریم طریقه حذف و تغییرات در فایل گراب را آموزش دهیم پس در ادامه مطلب همراه ما باشید

در مرحله اول برای راحتی خودمون از گراب بک آپ میگیریم پس دستور زیر را در ترمینال تایپ کنید

cp /etc/grub2.cfg /root/grub2.cfg.bak

حالا که بک آپ تهیه کردیم با خیال راحت میتوانیم تغییرات را در فایل اعمال کنیم برای این منظور فایل تنظیمات گراب را با یک ویرایشگر باز میکنیم

vi /etc/grub2.cfg

فایل گراب شما باید چیزی شبیه زیر باشد


terminal_output console
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/01_users ###
if [ -f ${prefix}/user.cfg ]; then
source ${prefix}/user.cfg
if [ -n "${GRUB2_PASSWORD}" ]; then
set superusers="root"
export superusers
password_pbkdf2 root ${GRUB2_PASSWORD}
fi
fi
### END /etc/grub.d/01_users ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Fedora (4.12.13-300.fc26.x86_64) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.11.8-300.fc26.x86_64-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-4.12.13-300.fc26.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
initrd16 /initramfs-4.12.13-300.fc26.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora (4.12.11-300.fc26.x86_64) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.11.8-300.fc26.x86_64-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-4.12.11-300.fc26.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
initrd16 /initramfs-4.12.11-300.fc26.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora (4.12.9-300.fc26.x86_64) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.11.8-300.fc26.x86_64-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-4.12.9-300.fc26.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
initrd16 /initramfs-4.12.9-300.fc26.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora (0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet
initrd16 /initramfs-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893.img
}

من بخش بالایی رو برای کوتاهی کد حذف کردم در هر جای کد با کلمه menuentry روبرو شدید یعنی این متن در منو نمایش داده میشود حالا برای راحتی من تمام این منوها را پاک کردم به غیر از نسخه آخر کرنل که اولین گزینه است و برای اینکه دیگر معطل نشوم گزینه   set timeout=5 را معادل صفر قرار دادم

پس گراب شما باید یک چیزی شبیه کدهای زیر شده باشد

terminal_output console
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=0
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/01_users ###
if [ -f ${prefix}/user.cfg ]; then
source ${prefix}/user.cfg
if [ -n "${GRUB2_PASSWORD}" ]; then
set superusers="root"
export superusers
password_pbkdf2 root ${GRUB2_PASSWORD}
fi
fi
### END /etc/grub.d/01_users ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Fedora (4.12.13-300.fc26.x86_64) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.11.8-300.fc26.x86_64-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-4.12.13-300.fc26.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
initrd16 /initramfs-4.12.13-300.fc26.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora (0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893) 26 (Twenty Six)' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893-advanced-69f5bbb4-e315-4c7e-89d5-9205098591b8' {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38
fi
linux16 /vmlinuz-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893 root=/dev/mapper/fedora-root ro rd.lvm.lv=fedora/root rd.luks.uuid=luks-eb42b312-e6dd-4b7a-8f3d-42b4fa8cea8d rd.lvm.lv=fedora/swap rhgb quiet
initrd16 /initramfs-0-rescue-b40d6ca8bd70481aae87af9a165f4893.img
}


اگر مطلب فوق برای شما مفید بوده است لطفا چنانچه برای شما مقدور است از "ما" حمایت کنید.

با نظر دادن، من را در بهتر شدن مطالب وبسایت یاری کنید با تشکر

با توجه با اینکه نظرات خصوصی شما امکان نمایش در سایت ندارد بنابراین اگر احساس می‌کنید نظر و یا سوال شما برای سایر کاربران نیز مفید است لطفا در قسمت ارسال نظر، گزینه "" را تیک نزنید.
  هرگونه کپی برداری بدون اجازه غیر مجاز و خلاف شرع است