سلام خدمت دوستان همون طور که میدونید خیلی از دوستان مشکلاتی دارند که مربوط به سخت افزار میشه و بایستی دستورات متعددی به کار گیرند تا مشخصات و درایور های مورد استفاده شونو پیدا کنند که شاید برای کسایی که تازه وارد این دنیای جالب شدند کمی سخت باشه
اینجا قصد معرفی ابزاریو دارم که خیلی از دستوراتو اجرا میکنه و خروجی نمایش میده که دید کلی از سیستم میگیریم

sudo apt-add-repository ppa:unit193/inxi 
sudo apt-get update
sudo apt-get install inxi

بعد نصب با این دستور لیست وابستگی ها برای اطالاعات جامع میبینید که نصبشون کنید
inxi --recommends

میتونید منوال شو بخونید و نحوهی دستیابی به اطلاعاتو بدست اورید

مثال :
1- دید مختصر از سیستم
inxi -F
الان برای خودم این خروجیو میده
mojtaba@mojtaba-n61jq ~ $ inxi -F
System:    Host: mojtaba-n61jq Kernel: 3.12.8-1-mzn x86_64 (64 bit) Desktop: Xfce 4.10.2 Distro: Arch Linux
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: N61Jq version: 1.0 Bios: American Megatrends version: N61Jq.212 date: 08/17/2010
CPU:       Quad core Intel Core i7 CPU Q 720 (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
           Clock Speeds: 1: 933.00 MHz 2: 933.00 MHz 3: 933.00 MHz 4: 933.00 MHz 5: 933.00 MHz 6: 933.00 MHz 7: 933.00 MHz 8: 1600.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5730 / 6570M]
           X.Org: 1.15.0 driver: radeon Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD GLX Version: 3.0 Mesa 10.0.2
Audio:     Card-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.12.8-1-mzn
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series] driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c
           IF: ens5 state: down mac: 48:5b:39:6c:b2:35
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k
           IF: wls1 state: up mac: 1c:4b:d6:d3:77:37
Drives:    HDD Total Size: 640.1GB (6.6% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD6400BEVT size: 640.1GB
Partition: ID: / size: 19G used: 7.4G (43%) fs: ext4 ID: /home size: 40G used: 33G (87%) fs: ext4
           ID: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 66.0C mobo: N/A gpu: 69.5
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 191 Uptime: 1:27 Memory: 1241.1/3882.1MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.18

2- تو این حالت کاملترین اطلاعات سیستمو میگیرید
inxi -v 7

mojtaba@mojtaba-n61jq ~ $ inxi -v 7
System:    Host: mojtaba-n61jq Kernel: 3.12.8-1-mzn x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: Xfce 4.10.2 (Gtk 2.24.16) info: xfce4-panel dm: (startx) Distro: Arch Linux
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: N61Jq version: 1.0 Bios: American Megatrends version: N61Jq.212 date: 08/17/2010
CPU:       Quad core Intel Core i7 CPU Q 720 (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12775.9
           Clock Speeds: 1: 933.00 MHz 2: 933.00 MHz 3: 933.00 MHz 4: 933.00 MHz 5: 933.00 MHz 6: 933.00 MHz 7: 933.00 MHz 8: 933.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5730 / 6570M] bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:68c0
           X.Org: 1.15.0 driver: radeon Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD GLX Version: 3.0 Mesa 10.0.2 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3b56
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aa60
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.12.8-1-mzn
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
           driver: atl1c ver: 1.0.1.1-NAPI port: 8000 bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 1969:1063
           IF: ens5 state: down mac: 48:5b:39:6c:b2:35
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 168c:002b
           IF: wls1 state: up mac: 1c:4b:d6:d3:77:37
           WAN IP: ********** IF: ens5 ip: N/A ip-v6: N/A IF: wls1 ip: 192.168.1.3 ip-v6: N/A
Drives:    HDD Total Size: 640.1GB (6.6% used)
           1: id: /dev/sda model: WDC_WD6400BEVT size: 640.1GB serial: WD-WX21A3058822
           Optical: /dev/sr0 model: N/A rev: N/A dev-links: cdrom
           Features: speed: 1x multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: N/A
Partition: ID: / size: 19G used: 7.4G (43%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           label: N/A uuid: 18e64dfb-f93d-43cb-882e-0ac7e3a5461d
           ID: /home size: 40G used: 33G (87%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           label: New Volume uuid: 24747b56-952d-4d74-92bc-4742fc282274
           ID: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
           label: N/A uuid: 4f832706-a8df-4d3a-9a0d-a08d59b255f2
RAID:      No RAID data available - /proc/mdstat is missing - is md_mod kernel module loaded?
Unmounted: ID: /dev/sda1 size: 0.10G label: System Reserved uuid: B208597708593C13
           ID: /dev/sda2 size: 80.53G label: N/A uuid: C272D28372D27C1B
           ID: /dev/sda3 size: 492.36G label: Storage uuid: F278E70578E6C785
Sensors:   System Temperatures: cpu: 67.0C mobo: N/A gpu: 70.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 191 Uptime: 1:28 Memory: 1245.5/3882.1MB
           Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell (bash 4.2.45 running in xfce4-terminal) inxi: 1.9.18

همون طور که میبینید تو دستور دوم درایورهای مورد استفاده قابلیت 3d  و خیلی اطلاعات دیگه نمایش داده شده .
منبع