مشابه دستور tracert در ابونتو

بهترین دستور در این مورد mtr است که یک network diagnostic tool همراه تریس و پینگ

طریقه استفاده

منبع

mtr jahanifard.ir

اطلاعات کامپيوتر شما